• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Datça’dan Van’a gönül köprüsü
KİGDER üye­le­ri ve geç­ti­ği­miz Ha­zi­ran ayın­da Van Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan ,Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Fatih Yur­da­kul'un da ka­tı­lı­mıy­la ,kış ay­la­rı­nın sert geç­ti­ği Van'da gi­de­rek kır­sal ke­sim­de­ki yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan öğ­ren­ci­le­re kış­lık mont, bot, oyun­cak, bere ve atkı gibi giyim mal­ze­me­le­ri da­ğıt­tı. 'Datça'dan Sevgi ve Kar­deş­lik Köp­rü­le­ri Ku­ra­lım' isim­li sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da 27-29 Şubat arası Van'a giden der­nek üye­le­ri; Ed­re­mit, Gevaş, Mu­ra­di­ye ve Van mer­kez­de yüz­ler­ce ço­cu­ğu se­vin­dir­di. Dat­ça­lı ço­cuk­la­rın gön­der­di­ği he­di­ye­ler başta olmak üzere çe­şit­li ba­ğış­lar­la temin et­tik­le­ri giyim mal­ze­me­le­ri­ni ön­ce­den Van'a gön­de­ren der­nek üye­le­ri, kente ge­le­rek ço­cuk­lar­la ku­cak­laş­tı­lar. İlk ola­rak Ed­re­mit il­çe­si­ne bağlı Akın Ma­hal­le­si İlko­ku­lu­nu zi­ya­ret eden ,
Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul ,KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Mü­rüv­vet So­yalp, Ni­lü­fer Abay , Filiz İrem Öz­top­rak ve eşi Gök­çen Öz­top­rak ile ,Ga­ze­te­miz Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  Se­bi­ha Ars­lan , bu­ra­da ço­cuk­lar­la bol bol soh­bet et­ti­. Aka­bin­de be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­dik­le­ri he­di­ye­le­ri da­ğı­tan der­nek üye­le­ri, ço­cuk­la­rın yü­zü­nü gül­dür­dü.
"BA­TI­DAN DO­ĞU­YA GÖNÜL KÖP­RÜ­LERİ KUR­MA­YA DEVAM EDE­CEĞİZ"
3 yıl­dır sür­dür­dük­le­ri proje kap­sa­mın­da bu yıl ki prog­ram­la­rı­nın ise Van ve il­çe­le­rin­de eği­tim öğ­re­tim gören ço­cuk­la­rı zi­ya­ret etmek ol­du­ğu­nu ifade eden KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, Van'a gel­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­tir­di. Be­ra­ber­le­rin­de Dat­ça­lı ço­cuk­la­rın sevgi ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nı ve on­la­rın gön­der­dik­le­ri he­di­ye­le­ri de ge­tir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Yavuz, "Van' da bu­lu­nan köy ço­cuk­la­rı­mı­za, eği­tim ha­yat­la­rı­na daha iyi bir şe­kil­de devam et­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la he­di­ye­ler ver­dik. Bizi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­rin­de en çok duy­gu­lan­dı­ran ve se­vin­di­ren, ço­cuk­la­rı­mı­zın yüz­le­rin­de­ki o ma­su­mi­yet ve se­vin­ci gör­mek­ti. Bu se­vinç her zaman bize ilham kay­na­ğı ola­cak ve ba­tı­dan do­ğu­ya gönül köp­rü­le­ri kur­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Bugün bu­ra­da ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu­yuz. Ge­le­ce­ği­miz olan bu ço­cuk­la­rı­mız­la bu­lu­şup on­lar­la ku­cak­laş­mak, soh­bet etmek kadar başka bir mut­lu­luk ola­maz. Bu an­lam­da bugün bu­ra­da ol­ma­mız­da emeği olan her­ke­se son­suz te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­rum" dedi.
‘' DATÇA'DAN VAN'A TE­ŞEK­KÜR''
Başta Van Cum­hu­ri­yet Baş Sav­cı­sı Orhan Dön­mez' e, Van Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Erhan Ça­vu­şoğ­lu' na, Ed­re­mit Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Say ,Ed­re­mit İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Fatih Temiz'e, Van Aile Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Tarık Kuş­man ve Yar­dım­cı­sı Cahit El­de­mir' e  ,Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si de­ka­nı Zeki Taş­tan' a Van Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı ve Ha­kim­le­ri­ne ,Van Barosu Genel Sekreteri Rabia Özgökçe ' ye  te­şek­kür ede­riz. Ed­re­mit İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Fatih Te­mi­ze ve Ed­re­mit Genç­lik Spor Mü­dü­rü Hakan Gün­doğ­du ' ya il­gi­le­rin­den do­la­yı ay­rı­ca te­şek­kür ede­riz.

Sebiha ARSLAN-Datça Haber
  
436 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret11162
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.923717.9955
Euro18.338618.4121
Hava Durumu
Saat