• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
DATÇA'LI ÇOCUKLARDAN VAN'LI ÇO­CUK­LA­RA SEVGİ VE KAR­DEŞ­LİK KÖP­RÜ­SÜ

Bu kap­sam­da der­ne­ğin uzun sü­re­dir ba­ğış­lar­la temin et­ti­ği ilk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri için temin et­ti­ği kış­lık kaban, bot, yün kep ve atkı, sırt çan­ta­sı gibi öğ­re­tim ge­reç­le­ri ile çocuk ev­le­rin­de bakım ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar için ha­zır­la­dı­ğı çe­şit­li giysi ve oyun­cak­ları Van'a gön­de­ril­mek üzere Kargo şu­be­sin­de ha­zır­lan­dı. Der­nek Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz üye­ler ,Mü­rü­vvet So­yalp ,Nilüfer Abay ve Filiz İrem Öz­top­rak bir heyet ola­rak 27 Şubat ta­ri­hin­de Van'a  gi­de­rek ön­ce­den be­lir­le­nen Van ,Mu­ra­di­ye ,Ed­re­mit ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki okul­lar­da öğ­ren­ci­ler­le be­ra­ber ola­cak ve  Datça'  lı  ço­cuk­la­rın ar­ma­ğan­la­rını on­la­ra tes­lim ede­cek­ler. Ay­rı­ca der­nek üye­le­ri Van'daki çocuk ev­le­ri ile çocuk ko­ru­ma ku­ru­mu mer­ke­zlerin­de kalan ço­cuk­la­rı da  zi­ya­ret ede­rek on­la­ra da he­di­ye­le­ri­ni ile­tecekler. Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz Van'a  ulaş­tır­mak üzere  olan ihtiyaç  mal­ze­me­le­ri­nin MNG Kargo'daki yoğun ha­zır­lık­la­rı sı­ra­sın­da  yap­tı­ğı gö­rüş­me­de şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.'' Biz der­nek ola­rak 3 yıl­dır baş­lat­tı­ğı­mız '' Datça'dan Sevgi Ve Kar­deş­lik Köp­rü­le­ri Ku­ra­lım ''pro­je­miz kap­sa­mın­da bu yıl da Van ili ve il­çe­le­rin­de öğ­re­nim gören ve çocuk Sevgi Ev­le­ri ile çocuk ko­ru­ma mer­kez­le­rin­de ba­kı­mı ve ko­run­ma­sı ya­pı­lan ço­cuk­la­rı­mı­zı se­vin­dir­mek ve Datça'mız­daki ço­cuk­la­rı­mızdan on­la­ra bir sevgi ile­ti­şi­mi ,des­tek ve yar­dım­laş­ma ile kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nı gö­tür­me­yi amaç­la­dık. Bu çalışmalarımız  bun­dan sonra da tes­pit edi­lecek diğer yö­re­le­ri­miz­de de, ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı­mı­za yar­dım ve des­tek eli­mi­zi uza­ta­rak devam ede­cek­tir.Ayrıca bu süreçte maddi manevi  desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Mesut Çoban'a ,Belediye Başkanı Gürsel Uçar 'a, Datça Cumhuriyet Savcımız Fatih Yurdakul ve Datça halkına teşekkür ediyorum'' dedi.   Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri 27- 29 Şubat  gün­le­ri­ni kap­sa­yan sü­re­de Van Mer­kez ,Ed­re­mit Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki be­lir­le­nen okul ve ku­rum­la­rı zi­ya­ret ederek il­gi­li yö­ne­ti­ci öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ola­cak­lar.

DATÇA HABER- SEBİHA ARSLAN-24.02.2020

  
359 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret10725
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.607316.6738
Euro17.573517.6439
Hava Durumu
Saat